Search Result of "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งขอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งขอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:YC ภาคีที่ต้องการการพัฒนา เพื่อผดุงรักษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Img

Researcher

ดร. กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม , ทุนทางสังคม, เครือข่ายทางสังคม, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, ชุมชนออนไลน์, เศรษฐกิจชุมชน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว กรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School), การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management), กระบวนการกลุ่ม •Group Process)

Resume

Img

Researcher

นาย สานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume