Search Result of "ระบบคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝึกอบรม"

About 2 results
Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออกในด้านพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ให้โรงงานอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

Img

Researcher

นาง พัชรี ตั้งตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

Resume