Search Result of "ระบบควบคุมอัตโนมัติ"

About 42 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม, Imgนาย กฤษ ไทยเกื้อ, Imgนาย ประนิตย์ คำตรง, Imgนาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

หุ่นยนต์เรืออัตโนมัติ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataitep Wongsuwarn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataitep Wongsuwarn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การปลูกพืชไร้ดินระบบรากแขวนในแนวตั้งเพื่องานสถาปัตยกรรม

ผู้เขียน:Imgศุภกิจ ปานเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:ชุดสาธิตการทำงานของฝายยางอัดลมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริวรรณ ทิพรักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์, การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAP, การผลิตพืชสมุนไพร

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง

Resume

123