Search Result of "ระบบการเลี้ยง"

About 102 results
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้น (2019)

ผู้แต่ง:Imgจันทรัตน์ เข็มทอง, ImgMr.Tanuwonk Jaksupa, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชฏาพร นรางค์เพชร์, Imgธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, Imgธีรวัชร เพชระบูรณิน, Imgบัณฑูร พานแก้ว, Imgมานา ปัจฉิมนันท์, Imgสโรชา แดงศิริ, Imgสิทธิพร มณีวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปวีณา ทวีกิจการ, Imgนาย วรกฤต วรนันทกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
123456