Search Result of "ระบบการสัญจรเลียบแหล่งนำ้"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนพัฒนาจังหวัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมทางเลียบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมือง, สถาปัตยกรรม, การวางผังด้วยระบบนิเวศเขตเมือง, การวางผังและการวางผังสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Resume