Search Result of "ระบบการปลูก"

About 265 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยรูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท พงษ์เพชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการไหลของของเหลวในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Dr.Sadik Kakac, Imgนางสาวสุรัสวดี นัยนารถ, Imgนายภัทร หินทอง, Imgนายอนุสรณ์ แสนบุญ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

12345678910...