Search Result of "ระบบการควบคุม"

About 35 results
Img

งานวิจัย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงในระบบที่ควบคุมการเกิดอะฟลาท๊อกซิน (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

โปรแกรมการคัดแยกคุณภาพความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR และ โปรแกรมควบคุมการคัดแยกด้วยระบบการควบคุมแบบ PLC บนสายพานลำเลียง (2016)

หัวหน้าโครงการ:บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgบริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยทนเค็มภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมและตรวจสอบยีนทนเค็มโดยผ่านกลไก DNA methylation (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศศิวิมล ชื่นเจริญ, Imgนายสุริยันต์ ฉะอุ่ม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบการควบคุมชนิดอ้างอิงแบบจำลองสำหรับระบบที่มีการกระจายตัวของตัวแปร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อระบบการควบคุมภายใน

ผู้เขียน:ImgPongpanga NETHARN

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพในสวนป่าลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgฟองแก้ว บัวละพา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรีย์ ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศิริ อัคคะอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความชมเชยประจำงานประชุมวิชาการ ME-NETT2016 (2016)

ผลงาน:ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็น

นักวิจัย: Imgชัยภิวัฒน์ ชนะคช Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Img
Img

Researcher

นาย สมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินระบบการควบคุมภายในของธุรกิจบริการทำความสะอาดและการประยุกต์ใช้การควบคุมตามแนวคิด COSO: กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgกรพินธุ์ นิลแสง

ประธานกรรมการ:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์, Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นที่มีต่อระบบการควบคุมการจัดจ่ายผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติที่ติดตั้งที่คลังปิโตเลียมนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgวิรัตน์ ยงสูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทองฟู ศิริวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบการควบคุมชนิดอ้างอิงแบบจำลองสำหรับระบบที่มีการกระจายตัวของตัวแปร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากลไกของ GLP1-DPP4 ที่มีผลต่อระบบการควบคุมระดับน้ำตาลในสายเลือดที่ดีขึ้นภายหลังจากการผ่าตัดลำไส้เพื่อลดน้ำหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgบังอร แซ่จิว

ประธานกรรมการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgธารินี พงศ์สุพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเครือข่าย RS-485

ผู้เขียน:Imgก่อพงศ์ กาญจนะรังสิตา

ประธานกรรมการ:Imgพิสิษฐ์ วุฒิบัญชร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12