Search Result of "ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"

About 77 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อเสริมทักษะ การอ่านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน สมาคมไทย - ออสเตรเลียน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนิลุบล คงเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234