Search Result of "ระดับประถมศึกษาปีที่ 6"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การรับรู้ของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต่อระดับความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของตนเองและนักเรียน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgJintana JARDTO

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "ผักสวนครัวรั้วกินได้" สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะการฟัง และรู้คุณค่าเพลงไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgกิริฎา นาสารีย์

ประธานกรรมการ:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ โม่มาลา

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ โตสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสสาร

ผู้เขียน:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study aims to explore 135 grade one to three science teachers' perception of their understandings in the concept of matter and the problems associated with science teaching after Thai curriculum reform in 1999. Data were gathered using a questionnaire, comprising background information of the teachers, rating scale items about level of understanding the 11 matter concepts and open-ended items about problems associated with science teaching. Finding indicated that most of science teachers were female, and graduated with Bachelor's degree in a variety of disciplines. There were only five percent of teachers graduated from science program. Moreover, most of them had moderate level of understanding the concepts of matter. The most difficult concept to teach is chemical bonding which is the microscopic level concept. Additionally, they indicated that problem of science teaching was the lack of scientific understanding, science teaching skills and insufficient media and learning materials. This finding is basic information for professional development personnel to enhance teachers' understanding and effective teaching about matter.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 028, Issue 3, Sep 07 - Dec 07, Page 301 - 308 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ และความชอบ ระหว่างเทปวีดิทัศน์ที่มีล่ามภาษามือกับเทปวีดิทัศน์ที่มีข้อความบรรยายใต้ภาพ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนโสตศึ

ผู้เขียน:Imgเอื้อมพร ศรีภูวงศ์

ประธานกรรมการ:ImgMarnus Meeyai

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การรับรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3เกี่ยวกับความเข้าใจแนวคิดและปัญหาในการจัการเรียนการสาอนเรื่องสสาร

Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

Resume

Img