Search Result of "ระดับจิต"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:Journal of Architectural/Planning Research and Studies

หัวเรื่อง:อิทธิพลของจิตวิวัฒน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน

Img

Researcher

ดร. ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การจัดการนวัตกรรม ความรู้และองค์กรเรียนรู้ ปรัชญา ศาสนา และแนวคิดที่ประยุกต์, การพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนและเมือง , การบริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรกายภาพ

Resume