Search Result of "ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผู้เขียน:Imgบรรเจิด สมใจเพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgสนั่น ประจงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgรวีวรรณ กลิ่นหอม

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนางพรรณี ชูทัย เจนจิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
12