Search Result of "รอยร้าว"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากการหดตัวแบบแห้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบรอยร้าวไข่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การตรวจหารอยร้าวของเปลือกไข่โดยใช้ความแตกต่างความดัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเฝ้าสังเกตการลามของรอยร้าวในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหมุนโดยใช้วิธีอคูสติกอิมิสชัน

ผู้เขียน:Imgกรินทร์ อนุรักษ์พงศธร

ประธานกรรมการ:ImgParpot Kunthong

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8 Annual Concrete Conference 8

หัวเรื่อง:รูปแบบรอยร้าวและกำลังของคานคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากการหดตัวแบบแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fluid Mechanics, Heat Transfer, Boundary Layer Transition, Turbomachinery, Transition Flow

Resume

12