Search Result of "รองใจ กำเหนิดผล"

About 17 results
Img

Researcher

นาย สานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทิพวัลย์ รามรง

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม , การสร้างความสุขในองค์กร

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

APPLYING SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO PRODUCTION DEVELOPMENT OF LOCAL HAND-WOVEN GROUP IN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgMr.Sanit Ritmontri, Lecturer, Imgรองใจ กำเหนิดผล,

วารสาร:

Img

Researcher

นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม , ทุนทางสังคม, เครือข่ายทางสังคม, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, ชุมชนออนไลน์, เศรษฐกิจชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาย พรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume

Img