Search Result of "รสริน วรรณสีทอง"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgรสริน วรรณสีทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์