Search Result of "รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

ที่มา:วารสารการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) โดยรศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม นางสาวพินดา วราสุนันท์ ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ