Search Result of "รศ.สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เด็กและเยาวชน, สิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume