Search Result of "รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img