Search Result of "รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์"

About 21 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศต่อคุณภาพทางสรีรวิทยา และจุลชีววิทยาของมะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคทางด้านความเข้มแสง ในการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในหน่อไม้ฝรั่งสดเพื่อการส่งออก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12