Search Result of "รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume