Search Result of "รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bi-objective Optimization for Reentrant Shop Scheduling Problem

ผู้แต่ง:ImgDr.Chettha Chamnanlor, Assistant Professor, Imgรศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Scheduling Theory, Feasibility Study

Resume