Search Result of "รศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์"

About 31 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

Resume

Img
Img

งานวิจัย

งานวิจัยกับบริษัทเอกชนในประเทศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:ภาณุพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, Imgภาณุพงศ์, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Development of mulch film from natural rubber and poly (lactic) acid

ผู้แต่ง:ImgDr.Tarinee Nampitch, Associate Professor, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Adsorption of organic substances on modified montmorillonite

ผู้แต่ง:ImgDr.Tarinee Nampitch, Associate Professor, Imgรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12