Search Result of "รศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร"

About 4 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 (2016)

ผลงาน:การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร

นักวิจัย: Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ Imgอ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ Imgดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ Imgดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ Imgรศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร Imgรศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ Imgนางสาวขนิษฐา บัวแก้ว

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume