Search Result of "รศ. วรรณา มุสิก"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgชนินทร แสงรุ่งเรือง, Imgรศ.วรรณา มุสิก

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำ , การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย สุบรรณ เสถียรจิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด/การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume