Search Result of "รศ. คมสรรพ์ บุณยสิงห์"

About 11 results
Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย, Imgรศ. คมสรรพ์ บุณยสิงห์, Imgว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร, Imgอ. สิตาภา พิจิตบันดาล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Project Analysis, Financial Management, Rural Financial Markets, Rural Development

Resume

Img

Researcher

นาย สุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Survey, Remote Sensing and Resources Management, Sustainable land use and Natural Resource Management

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสถาปัตยลักษณ์ของพืช (Plant Architecture), การศึกษาสภาพแวดล้อมแสง (Light Environment) กับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพืช, การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis), การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Policy and Strategies)

Resume