Search Result of "รวมพร เกษราพงศ์"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์, Imgนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์, Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิสิฐ กิจสมพร, Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, Imgนางวีระศรี เมฆตรง, Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาง รัชนีวรรณ กุลจันทร์, Imgนาง วัชรี ประชาศรัยสรเดช, Imgนาง อัญชลี กมลรัตนกุล, Imgนางสาว พัชทรา มณีสินธุ์, Imgนางสาว สุรัสษา เมฆตรง, Imgนาย จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, Imgนาย ณธัชพงศ์ รักศรี, Imgนาย วสันต์ ตุ่นคำ, Imgนาย วินัย สมประสงค์, Imgนาย สักขี แสนสุภา, Imgนาย สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)