Search Result of "รวบรวม สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเขียนรายงานวิจัย"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์จากจุลินทรีย์, เทคโนโลยีการหมัก

Resume

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

Resume