Search Result of "รพีพรรน อินทราเวช"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgรพีพรรน อินทราเวช

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)