Search Result of "รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องผสมและะจ่ายอาหารโคสำหรับ รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

ผู้เขียน:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายธีรพงศ์ ม่วงเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิชา หมั่นทำการ*

กรรมการวิชารอง:Imgอวยชัย จีระชน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องตัดสับพืชอาหารหยาบแบบแถวเดียวขับเคลื่อนกำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

Img

Researcher

นาง สมร จริโมภาส

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาเปรียบเทียบขนาดของแปลงนาที่มีผลต่อระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย ปฐมพงษ์ คุมพล

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

12