Search Result of "รถแทรกเตอร์"

About 81 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสดชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชนทัต ธีรสุวรรณจักร

แหล่งทุน:บริษัท เชียงใหม่บริการแทรกเตอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345