Search Result of "รถบรรทุก"

About 108 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววาศินี วสุนธราสุข, Imgนางสาวสาธิตา มาลัยธรรม, Imgนางสาวแสงเดือน สู้ทุกทิศ, Imgนางสาวอรทัย เชื้อน่วม, Imgนายเจษฏา ถิรพงษ์พันธ์, Imgนายธิติรัถย์ จิราธิติพร, Imgนายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์

แหล่งทุน:กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาธุรกิจยางล้อรถบรรทุก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, อาจารย์, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, Imgนเร ผิวนิ่ม, อาจารย์, Imgฉัตรชัย วีระนิติสกุล, Imgอัญรัตน์ วัฒนพานิช

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการพัฒนายางหล่อดอกสำหรับรถบรรทุกโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123456