Search Result of "รติกร รสฟุ้ง"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรติกร รสฟุ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย

ผู้เขียน:Imgรติกร รสฟุ้ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain Management, Production Planning and Scheduling, Inventory Management, Vehicle Routing Systems, Optimization, Applied Operations Research

Resume