Search Result of "ย้อมคราม"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าทอมือย้อมครามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123