Search Result of "ยูเรีย"

About 90 results
Img
Img

ที่มา:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่าง ๆ ในอาหารโคนม

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่าง ๆ ในอาหารโคนม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนในเน้ำนมกับดัชนีระบบสืบพันธุ์ของโคนม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม

แหล่งทุน:กองทุนย่อยอุดมวังตาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345