Search Result of "ยุวธิดา จันทร์ทิพนา"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมความเป็นไครอลของโครงสร้างท่อนาโนลิปิดทดสอบโดยคุณสมบัติเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึม

ผู้เขียน:Imgยุวธิดา จันทร์ทิพนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Catalysis, Kinetics, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume