Search Result of "ยุพดี ฟูประเสริฐ"

About 38 results
Img

Researcher

นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Energy in Agriculture

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบและพัฒนาเตาอบข้าวหลาม (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรมวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Vibra (2009)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุดอุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนอย่างง่าย (2012)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สมรรถนะของเครื่องหว่านข้าวงอกสำหรับนาหว่านน้ำตม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

Resume

Img
Img
Img
12