Search Result of "ยุทธศาสตร์"

About 457 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:งบพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของ จ.ตราด

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานการจัดวางยุทธศาสตร์ข้าวของไทยในอนาคต

หัวเรื่อง:สายพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาปีงบประมาณ 2554

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สำหรับเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgดร.อภิตา บุญศิริ, Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

Img

ที่มา:สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ EU White Paper)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ EU White Paper)

หัวเรื่อง:การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาการใช้ประโยชน์และการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมและน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครภายใต้โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการเงินการคลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Img
Img
Img
12345678910...