Search Result of "ยุ"

About 2137 results
Img
Img

ที่มา:ทุนยุววิจัย ศวท.

หัวเรื่อง:แหล่งน้ำนิ่งชั่วคราวที่สนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนยุววิจัย ศวท.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพในลำห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนยุววิจัย ศวท.

หัวเรื่อง:การประเมินโลหะหนักแคดเมียมและสังกะสีในลำธารที่ได้รับการปนเปื้อนจากการทำเหมืองแร่โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนยุววิจัย ศวท.

หัวเรื่อง:อาหารและบทบาทการกินอาหารของกลุ่มแมลงน้ำในลำห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบเครือข่ายหมอดินอาสาและยุวหมอดิน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume

Img

Researcher

ดร. มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Ecological Economics, Meta-analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:องค์การเพื่อการเรียนรู้ , การจัดการความรู้, พฤติกรรมองค์การ, การจัดการกลยุทธ์, Human Capital

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ดุษณี เกศวยุธ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Well-being economics, Industrial Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Resume

12345678910...