Search Result of "ยืนยง จิรัฏฐิติกาล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในการนำบุตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgยืนยง จิรัฏฐิติกาล

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection