Search Result of "ยีนต้านทานโรคไหม้"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:โรคไหม้ในข้าวและ สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยด้านยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว

Img

ที่มา:The 4th Ubon Ratchathani University Reseach Conference

หัวเรื่อง:การใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pi-ta ในข้าวป่าและข้าวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:แก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การค้นหายีน Pi2 ต้านทานโรคใบไหม้ในข้าวป่าสายพันธุ์ต่างๆ

Img

ที่มา:Thai Journal of Genetics

หัวเรื่อง:การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pi9 Pi36 Pigm(t) ในข้าวพื้นเมืองไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:การค้นหายีนต้านทานต่อโรคไหม้ในข้าว(Pi-d2) ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pid3 Pigm(t) และ Pi54 ในข้าวพื้นเมืองไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

ผู้เขียน:Imgกฤตกิตติศักดิ์ ไพตรีจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรีพร เกตุงาม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสืบหายีนต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งต่อเชื้อสาเหตุสายพันธุ์ไทยในประชากรข้าวสายพันธุ์ผสมกลับของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ผู้เขียน:Imgวรรณนภา สัตยชิติ

ประธานกรรมการ:Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเขตพื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค Marker Assisted Selection ปี 59 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Moleculer Biology

Resume

12