Search Result of "ยีนความหอม"

About 33 results
Img

งานวิจัย

การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย สาขาพืช ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2012)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับการทำหน้าที่ของยีนความหอมในข้าว

นักวิจัย: Imgปาริฉัตร รัตนผล Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของการ knockout ยีน 2AP และ OsBadh1 ที่มีต่อความหอมใน Arabidopsis และข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับการทำหน้าที่ของยีนความหอมในข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๙ สาขาพืช

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับการทำหน้าที่ของยีนความหอมในข้าว

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2549 (2006)

นักวิจัย:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคคลดีเด่นของชาติ (2012)

นักวิจัย:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีน Pi-1 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.เสาวลักษณ์ อัคราช, Imgนายมีชัย เซี่ยงหลิว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume

12