Search Result of "ยาสูบ"

About 110 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างเม็ดสีในต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยืน PAPI (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกต้านทานของมันสำปะหลังพันธุ์การค้าต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบ, Bemisia tabaci Genn. (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอมรพร คุณะพันธ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

Img

งานวิจัย

การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การถ่ายยีนผลิตไกลโคโปรตีน-120 ของเชื้อเอชไอวีในยาสูบ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
123456