Search Result of "ยาสูบ"

About 112 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

กลไกต้านทานของมันสำปะหลังพันธุ์การค้าต่อแมลงหวี่ขาวยาสูบ, Bemisia tabaci Genn. (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอมรพร คุณะพันธ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

Img
Img
Img
Img
123456