Search Result of "ยาสมุนไพร"

About 60 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรของชาวไทยใหญ่และชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ผช.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร. ไฉน น้อยแสง, Imgดร. สิริภัทร ชมัฒพงษ์, Imgผช.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

แหล่งทุน:วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดี (2011)

ผลงาน:การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย

นักวิจัย: Imgดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม Imgพินิจ ไพรสนธิ์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนธุรกิจของยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันและบำบัดโรคมะเร็ง

ผู้เขียน:Imgณัฐ อังศุประภา

ประธานกรรมการ:Imgเออวดี อุบลศุข

กรรมการร่วม:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปก โดรสโคปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

123