Search Result of "ยาถ่ายพยาธิ"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายวิทย์ เลิศแสง, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงและอัลเบนดาโซล ชนิดสารละลายแขวนตะกอนโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายวิทย์ เลิศแสง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปกติต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายวิทย์ เลิศแสง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าเตรียมทับ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายวิทย์ เลิศแสง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายวิทย์ เลิศแสง, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดและฟีเบนเทลชนิดผงโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ 1 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และยาถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง

Img

Researcher

นาย ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย วิทย์ เลิศแสง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พ่อพันธุ์โค, โคนม

Resume

12