Search Result of "ยาต้านจุลชีพ"

About 119 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่ม third generation cephalosporins (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตกค้างของยาต้านจุลชีพในน้ำนมโคในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, ImgProf.Dr.Mario Giorgi

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ค่าความเข้มข้นตำ่สุดของยาต้านจุลชีพที่ยับยั้งซัลโมเนลลาที่แยกจากสัตว์ปีกในไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSara Perestrelo, Imgดร พัชรี ทองคำคูณ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการศึกษานานาชาติในโครงการแลกเปลี่ยน Lotus Unlimitted (Erasmus Mundus)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123456