Search Result of "ยางพารา"

About 899 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ประกอบของไม้ยางพาราพลาสติก (2002)

นักวิจัย:ImgMr.Thanadon Satthabongkot, Lecturer,

ประเภท:

Img

ที่มา:วารสารยางพารา

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ยาง

Img

ที่มา:งานมหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันและยางพารา

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings)การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย

Img

ที่มา:วารสารยางพารา

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ยาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "Value Creation สู่การพึ่งพาตนเอง"

หัวเรื่อง:การเตรียมและคุณสมบัติของ พอลิ (แลคติก แอซิด) / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความร้อนสะสมต่อผลผลิตยางพาราและปริมาณยางแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

หัวเรื่อง:ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในเม็ดดินขนาดต่างๆของบางชุดดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
12345678910...