Search Result of "ยาฆ่าแมลง"

About 43 results
Img

งานวิจัย

ชุดตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าเเมลงในผลิตผลทางการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดเพลี้ยอ่อนยาสูบ)

ผู้เขียน:Imgประพัฒน์ สิทธิสังข์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

เพลี้ยอ่อนยาสูบ green peach aphid (Myzus persicae Sulzer) เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของยาสูบที่ปลูกในไร่ระหว่างธันวาคม-เมษายน ทำความเสียหายอย่างมากมายแก่ใบยาแห้ง การค้นหายาฆ่าแมลงที่มีผลในการกำจัดเพลี้ยอ่อน โดยเด็ดขาดได้เริ่มงานมาแต่ปี 2502 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของการหายาฆ่าแมลงกำจัดเพลี้ย คือ ต้องการให้ใบยาไทยมีคุณภาพดีขึ้น

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 2, Dec 63 - Dec 63, Page 45 - 47 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ยาฆ่าแมลงกับอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน )

ผู้เขียน:Imgทวี ญาณสุคนธ์, Imgศรีวัย พิกุล1

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ยาฆ่าแมลงนั้นในด้านหนึ่งได้ให้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ชนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม สำหรับทางตรงนั้นก็คือการใช้ยาเหล่านี้ในการปราบปรามแมงและแมลงต่างๆ ที่กัด ต่อย ดูดเลือดมนุษย์ หรือเป็นพาหะในการนำโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มาสู่คน ซึ่งส่วนใหญ่โรคที่ศัตรูเหล่านี้นำมาเป็นโรคร้ายแรงทั้งสิ้น มีอาทิเช่น อหิวาตกโรค มาเลเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก ฯลฯ ทำให้โรคที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ลดน้อยลงไป เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีพลามัยสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น ส่วนการส่งเสริมสุขภาพในทางอ้อมนั้นได้มีการใช้ยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรูพืช เป็นการส่งเสริมให้มนุษย์ชนมีอาหารอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะนำมาบำรุงสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้น แต่ในอีกทางหนึ่งนั้นเป็นไปในทางตรงข้าม ยาฆ่าแมลงได้ให้โทษในทางที่เป็นพิษ ทำลายสุขภาพของสาธารณะชนถ้าหากว่าได้มีการใช้กันโดยไม่ถูกวิธี อันตรายที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ส่วนบุคคลคือผู้ผลิตผู้ขนส่งหรือผู้ใช้ยาฆ่าแมลงเท่านั้น แต่จะเกิดกับบุคคลที่ไม่ได้ทำหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงด้วย ทั้งนี้หมายความว่า อันตรายที่เกิดขึ้นนี้อาจจะกว้างขวางไปถึงประชาชนส่วนรวมของชาติ ทำให้เป็นที่กริ่งเกรงว่าสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของชาติเสื่อมโทรมลง เป็นที่แทรกแซงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือบั่นทอนชีวิตของบุคคลส่วนรวมให้สั้นลง ซึ่งในท้ายที่สุดก็มีผลกระทบกระเทือนต่อภาวการณ์อื่นๆของชาติ ทำให้ชาตินั้นอ่อนแอไปด้วย

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 3, Jul 62 - Jul 62, Page 113 - 152 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิ่งเพื่อลดการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักสด

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีล้างผักเพื่อลดยาฆ่าแมลงตกค้าง

Img

ที่มา:Maejo International Journal of Science and Technology

หัวเรื่อง:ผลของข้าวอินทรีย์และข้าวระบบเกษตรปกติต่ออัตราส่วนประสิทธิภาพโปรตีนและสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในหนูทดลอง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:พิษของยาฆ่าแมลงปราบศัตรูละหุ่งที่มีต่อหนอนไหมป่าเออราย

ผู้เขียน:Imgนายสุธรรม อารีกุล, ศาสตราจารย์, ImgThiraparb Charoenviriyaparb

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Castor oil plants are commonly attacked by some important pests such as the castor semi-looper, leafhoppers, and scale insects. Cabaryl, cypermethrin, dimethoate, fenvalerate, malathion, methomyl, monocrotophos, oxydemeton-methyl, and trichlorfon are among insecticides recommended for the effective control of the pests. However, these insecticides are also toxic to the eri-silkworm larvae when treated leaves were used to feed them. Toxicity tests were made here in order to find the mean for safety uses of these insecticides in silkworm rearing areas. The above named insecticides were tested against five larval instars of the eri-silkworms using the single dose sandwich-method of feeding. LD50s of the insecticides as determined in micrograms of dosage per one gram of the larval body weight were compared. The second larval instar was found to be the most susceptible stage to methomyl, oxdemeton-methyl, and trichlorfon while the third larval instar was to cabaryl, dimethoate, fenvalerate, malation, and monocrotophos. Only cypermethrin was highest in its toxic to the fourth larval stage. LD50 values of most tested insecticides were distinctly high in the first, fourth and fifth larval stages. Leaves of castor-oil plants in the field which were treated with cabaryl, cypermethrin, dimethoate, methomyl, and oxydemeton-methyl were fed to the second instar larvae of the eri-silkworm at 3, 5, 7, 10, 15, and 21 days after the insecticidal applications. Safety time intervals of above insecticides after the treatment of the leaves to the harvest for the larval feeding, as determined from LT5 values at 24 hours were not less than 18, 36, 6, 16, and 3 days respectively. Monocrotophos and trichlorfon showed less toxic to the silkworm than cabaryl, and malathion was less than dimethoate. Time intervals recommended for monocrotophos, trichlorfon and malathion were 18, 18, and 6 days respectively. Cypermethrin and fenvalerate which are insecticides of the pyrethroid group were highly toxic to the eri silkworm. They are not recommended to use in this case.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 020, Issue 2, May 86 - Aug 86, Page 155 - 163 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:พิษที่มีต่อปลาจากยาฆ่าแมลงที่ใช้ในนาข้าวและแหล่งน้ำ 1. การทดลองในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgนายสุธรรม อารีกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The toxicity test of pesticides used in paddy fields and water resources was made against one month old fish in jars containing 4000 cc. of water each in a laboratory. The insecticides were applied directly into water and they were mainly in granulated form which included aldicarb 10 G, biothion 5 G, BHC 6 G, BHC-carbaryl mixture 16 G, carbaryl 10 G, chlorpyrifos 40.8 E.C., diazinon 10 G, dioxacarb 50 W.P., disulfoton 5 G, fenitrothion 1000 E, fenitrothion-malathion mixture 1000 E, heptachlor 10 G, isoprocarb 50 W.P., malathion 1000 E, phorate 10 G, phosfolan 5 G, and propoxur 5 G. The mosquito fish, Gambusia holbrooki (Smith), walking catfish, Clarius batrachus (Linn.), nile tilapia, Tilapia nilotica Linn., common carp, Cyprinus carpio Fab and in some cases the snake skin gourami, Trichogaster pectaralis Reg. were used in this experiment. Fish showed the same major toxic symptoms as affected by the tested insecticides. Swimming was first excellerated and later on lost its control of direction. Curves bodies and haemorhagic symptoms along gills and stomach were apparent after death. The mosquito fish which lives mainly along water surface showed higher resistant to most tested insecticides even in the LVC form. The walking catfish with the bottom feeder habitat, on the other hand, showed the most susceptible to most tested chemical. The toxicity of the tested insecticides as determined by LC50s ranged from high to low to the following fishs were as follows : for the snake skin gourami, chlorpyrifos, aldicarb, isoprocarb, BHC-carbaryl mixture, and dioxacarb respectively; for the nile tilapia, chlorpyrifos, phorate, disulfoton E.C., BHC, cabaryl, aldicarb, isoprocarb, disulfoton G, heptachlor, phosfilan, propoxur, BHC-carbaryl mixture, dioxacarb, and biothion respectively; for the common carp, chlorpyrifos, disulfoton E.C., phorate, aldicarb, BHC, carbaryl, disulfoton G, heptachlor, propoxur, isoprocarb, phosfolan, BHC-carbaryl micture, dioxacarb and biothion respectively; for the mosquito fish, disulfoton E.C., phorate, heptachlor, cabaryl, BHC, propoxur, fenitrothion, disulfoton, fenitrothion-malathion mixture, malathion, diaznon, phosfolan, and biothion respectively ; and for the walking catfish, disulfoton E.C., BHC, phorate, carbaryl, heptachlor, malathion, fenitro-thion-malthion mixture, phosfolan, propoxur, fenitrothion, disulfonton, diazinon, and biothion respectively. Insecticides which their recommended rates of application caused acute toxicity to fishes were alsicarb, BHC, carbaryl, chlorpyrifos, disulfoton, heptachlor, and phorate. They should not be used in the pest control in paddy fields and water resources.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 020, Issue 2, May 86 - Aug 86, Page 164 - 178 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดลองพิษของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อแมลงวันทอง II Dacus cucurbitae Coquillet และ Dacus tau (Walker)

ผู้เขียน:Imgนายสุธรรม อารีกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Dacus tau (Walker) is found as common as Dacus cucurbitae Coquillet to attack many vegetable fruits such as sponge gourds, pumpkin, cucumber, water melon, throughout the country. The appearance and damage of D.tau so closely resemble to D. cucurbitae that most of the destruction has been blamed to the latter and very little is known about the control of the former. Comparative toxicity laboratory tests were made to the two species in order to find insecticides which are effective for the simultaneous control of these fruit flies. Dimethoate, fenvalerate, malathion, naled, and trichlorfon were applied in baits and tested against 1, 7, 14, 21, and 28 days old adult flies using the feeding method. In the case of D. cucurbitae, susceptibility to malathion and fenvalerate was increased as the age of flies increased. Fourteen days old flies showed the most tolerant age to dimethoate, naled, and trichlorfon. On the other hand, most resistant age of D.tau to all tested insecticides was found at seven days old. D. cucurbitae, in general, showed higher resistant to the tested insecticides than D. tau. The susceptibility to insecticides of the two species was ranged from high to low as follows : dimethoate, naled, trichlorfon, malathion, and fenvalerate respectively for D. cucurbitae, and dimethoate, trichlorfon, naled, malathion, and fenvalerate respectively for D. tau. When ten insecticides were applied by the topical drop method on three days old flies, D. cucurbitae showed higher resistant than D. tau to cypermethrin, fenvalerate, malathion, and trichlorfon. On the contrary, higher susceptibility of the former species to cabaryl, decamethion, dimethoate, oxydemeton-methyl, permethrin, and vamidothion was also observed. The susceptibility of both species to the test insecticides was ranged from high to low as follows ; oxydemeton-methyl, fenvalerate, dimethoate, permethrin, decamethion, cypermethrin, trichlorfon, malathion, vamidothion, and cabaryl respectively for D. cucurbitae, and trichlorfon, malathion, fenvalerate, oxydemeton-methyl, dimethoate, cypermethrin, decamethion, permethrin, vamidothion, and cabaryl respectively for D. tau.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 020, Issue 3, Sep 86 - Dec 86, Page 274 - 279 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลของการใช้ยาฆ่าแมลง (โฟซาโลน เอนโดซัลแฟน) กับสารสกัดสะเดาช่วงระยะก่อนดอกบานที่มีต่อเพลี้ยไฟ และผึ้งผสมเกสร ซึ่งมีผลต่อการติดลูกของส้มโอสายพันธุ์ทองดี

ผู้เขียน:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย คงพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Number of honey bees (Apis mellifera L.) and thrips (Scirtothrips dorsalis Hood) found on pomelo flowers in the open plots and in cages without any insecticide application were two times higher than those in the spray application with phosalone endosulfan and neem extract. Pomelo, cultivar Tongdee, pollinated by honey bees was found to produce numerous fruit sets. In the open pollination and in cages with bees, 54 and 67% fruits were produced respectively while the ones with both insecticides and neem extract applications gave only 44, 34 and 36% fruits respectively. In cage without bees the lowest of 18% fruits set was observed and with percent fruit drop was as high as 61. Percent fruit drop was also noticed to be higher in the groups of insecticide treatments than neem extract treatment. In addition, more symptoms of thrip damage occurred in the untreated groups than in the treated ones.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 2, Apr 92 - Jun 92, Page 146 - 150 |  PDF |  Page 

Img
123