Search Result of "ยา"

About 11355 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:มวลชีวภาพและสารอาหารในสวนป่าเพื่อผลิตไม้ล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเติบโตและมวลชีวภาพของกล้าไม้ป่าชายหาด 15 ชนิด บริเวณป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:อัตราการเติบโต และการรอดตายของไม้พื้นเมือง 3 ชนิดที่ปลูกเสริมในสวนป่าผสม อายุ 24 ปี ณ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

วยาการศตกัมสุภาษิตร้อยบทของ วยาส (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิืทยา

หัวเรื่อง:การตรวจหาการผลิตเอนไซม์โดยเชื้อราที่แยกได้จากลำไส้ปลวกเลี้ยงรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการผลิตนทพร้อมดื่มที่จำหน่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในการนำหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตามมาตรฐานไปใช้อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย

12345678910...