Search Result of "ยั่งยืน"

About 2683 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนชุมชน

ผู้แต่ง:ImgDr.Visit Limsombunchai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor, Imgพงศกร ภู่อารีย์,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การจัดการด้านแหล่งน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

Img

ที่มา:กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิพลังที่่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีทางวิศวกรรมผสมผสานวิธีทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิพลังที่่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณเส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"

หัวเรื่อง:ระบบผลิตพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็วเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาในประเทศกัมพูชา)

Img

ที่มา:เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม

12345678910...