Search Result of "ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์"

About 32 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทจากผึ้งหลวง (Apis dorsata) และการทดสอบความสามารถในการสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากผึ้งมิ้มดำ (Apis andreniformis) ที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุจินันท์ มีไล้

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวน้ำทิพย์ วิชชุไตรภพ

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผังแสดงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดแบบครีมทางการค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค

Img

ที่มา:The proceeding of 10th National Graduate Research Conferrence.

หัวเรื่อง:ความสามารถของแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากพืชตระกูลถั่วในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

ผู้เขียน:Imgวรยุทธ ยอดบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12