Search Result of "ม้า"

About 12096 results
Img
Img

งานวิจัย

พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว พวงจันทร์ พรมมา

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรามารู้จักสารเสริมชีวนะกันเถอะ (2003)

ผู้แต่ง:ImgMs.Sujitta Raungrusmee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ 6 ชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

12345678910...