Search Result of "ม้า"

About 11819 results
Img

งานวิจัย

พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ธเนศ ม้าลำพอง

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว พวงจันทร์ พรมมา

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณค่าอนันต์อันมาจากกล้วย (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เรามารู้จักสารเสริมชีวนะกันเถอะ (2003)

ผู้แต่ง:ImgMs.Sujitta Raungrusmee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เก้าอี้ (ม้านั่งเศษเหล็ก) (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกทนทานสารกำจัดวัชพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgนายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การศึกษาทบทวนเกี่ยวกับพืชสกุลหญ้าแฝกในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การรวบรวม ตรวจสอบ ขยายพันธุ์ และรักษาสายพันธุ์หญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgนายสุเมศ ทับเงิน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:สีจากพืชและการย้อมใบหญ้าแฝกเพื่องานหัตถกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกรรณีย์ ถาวรสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การศึกษาความแปรปรวนของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:Effect of Greening on the Ecological Environment of Greening Technology in the Tropical Saline Soil.

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในรากหญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

12345678910...